Forløbet af en tvangsauktion starter med, at en af dine kreditorer sender en begæring til fogedretten. Her anmoder kreditor om at få lov til at tvinge dig til at sælge din ejendom på tvangsauktion.

Tvangsauktion – Hvad er det?

En tvangsauktion er et “tvangssalg” af et hus. Når kreditorerne ikke får deres penge til tiden, kan de tvinge dig til at sælge din bolig. Deres formål er naturligvis at få så mange penge tilbage som muligt.

Ved en tvangsauktion annonceres offentligt, at den pågældende ejendom skal på tvangsauktion. Det foregår i praksis i fogedretten ved, at interesserede kan komme og byde på ejendommen.

I langt de fleste tilfælde er det en af kreditorerne, der forlanger dit hus på tvangsauktion. Det kan for eksempel være en panthaver, der ikke har modtaget terminsydelser. Typisk er det realkreditinstitutter og banker, men det kan også være andre panthavere som eksempelvis finansieringsselskaber og udstedere af private pantebreve.

Ud over kreditorerne har Skat også mulighed for at begære en ejendom på tvangsauktion, hvis ejendomsskatterne ikke er betalt.

Når ejendommen er solgt på Tvangsauktion

Når en ejendom er solgt på tvangsauktion, overtager den person, der har givet det højeste bud straks ejendommen. Vedkommende kan derfor kræve, at den tidligere ejer flytter fra ejendommen med det samme, uanset om denne har et andet sted at bo eller ej.

Budsummen fra tvangsauktionen bliver fordelt mellem dem, der har pant i ejendommen. Dem, der står øverst i prioritetsrækkefølgen, får deres penge først, typisk realkreditinstituttet. Derudover skal de øvrige omkostninger betales.

Når køber har betalt det beløb, han skal, laver fogedretten et auktionsskøde. Køberen kan få auktionsskødet tinglyst på ejendommen. Samtidig skal den gæld, der ikke blev indfriet ved tvangsauktionen, slettes af tingbogen. Denne resterende gæld hæfter den tidligere ejer herefter personligt for.

Vejledningsmøde i fogedretten inden en tvangsauktion

Når fogedretten har modtaget begæringen, indkaldes du til et vejledningsmøde i fogedretten. Her får du praktisk rådgivning i, hvordan du kan undgå en tvangsauktion.

På samme møde kan fogedretten, hvis det skønnes nødvendigt, tildele dig en advokat, som skal hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at undgå en tvangsauktion gennem forhandling med dine kreditorer.

Kan en tvangsauktion undgås?

Der findes ingen nemme måder at undgå en tvangsauktion på. Gør alt, hvad du kan, for at sælge din bolig på det frie marked for at undgå tvangsauktion. Hvis du har mulighed, kan du selvfølgelig betale det skyldige beløb, men det er sjældent en mulighed. Du kan naturligvis også kontakte kreditor og spørge, om du kan få mere tid til at finde pengene eller forsøge at få flere jobs.

Hvis tvangsauktion ikke kan undgås

Hvis du som ejer fortsat ikke kan sælge din bolig i fri handel, betale det skyldige eller finde en betalingsordning med dine kreditorer, kan auktionen ikke afværges. Her foretager fogeden det, der hedder udlæg i ejendommen, hvilket vil sige, at kreditorerne får lov til at sætte ejendommen på tvangsauktion.

Tvangsauktionens dato fastsættes og annonceres i statstidende samt i dagspressen. En tvangsauktion er offentlig, og alle kan byde på ejendommen.

Den, der giver det højeste bud, køber ejendommen. I de fleste tilfælde møder kreditorerne op til auktionen både for at byde på ejendommen. Nogle gange i håb om, at de kan købe ejendommen billigt og sælge den dyrere i fri handel bagefter. Ofte møder kreditorerne op for at være med til at byde ejendommen op i en højere pris, da de er interesserede i at få dækket så meget som muligt af deres udestående.

Ny tvangsauktion kan kræves

Både boligejeren og kreditor kan kræve en ny tvangsauktion, hvis hele gælden ikke kan betales for det højeste bud, der er givet. Kommer der ikke andre bud på den nye tvangsauktion, vil den, der bød højst på den første auktion, få boligen.

Kommer der højere bud på den nye auktion, vil den højestbydende på den nye tvangsauktion få boligen. Herefter afregner fogedretten med kreditorerne, og alle panter i ejendommen slettes af tingbogen. Hvis der stadig er udestående gæld, hæfter du personligt for den.

Efter auktionen vil den nye ejer kunne kræve, at du flytter fra ejendommen med det samme, uanset om du har et andet sted at bo elle ej.