Skifteretten træffer afgørelse om, hvorvidt en skyldner skal erklæres konkurs og derved under konkursbehandling. Når skifteretten erklærer en skyldner konkurs, kaldes det at afsige en konkursdekret. Fra dette øjeblik har skyldneren ikke råderet over sine ejendele mere.

Konkursbehandling i gang

Når der er afsagt en konkursdekret, er konkursbehandlingen i gang, og der indrykkes en annonce i Statstidende om konkursen. Samtidig kontakter kurator kreditorerne og informerer dem. Hvis en juridisk person, altså en virksomhed, forening eller fond erklæres konkurs, giver skifteretten også Erhvervs- og Selskabsstyrelsen besked, så de kan registrere konkursen.

Kurator i en konkursbehandling

En eller flere kuratorer står for konkursboets behandling. Kuratoren udvælges af skifteretten og er en advokat. Kreditorerne kan godt komme med forslag til, hvem de synes, der skal være kurator. De har tre uger fra konkursdekretet er afsagt. Kuratoren skal løbende informere kreditorerne og skifteretten om konkursen.

Skyldners pligter og rettigheder

En skyldner har visse pligter og rettigheder, denne skal overholde under konkursbehandlingen:

  • Skyldneren skal give skifteretten og kurator adgang til alle de oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af konkursboet. Denne oplysningspligt gælder i juridiske personer også for direktører, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, likvidatorer og andre, der tidligere har haft disse hverv.
  • Skyldneren må ikke forlade landet under en konkursbehandling, medmindre skifteretten giver tilladelse.
  • Skyldneren skal give skifteretten besked, inden denne skifter bopæl eller fast opholdssted.
  • Skyldneren har ret til at deltage i alle møder i skifteretten.

En personlig skyldner kan få beskikket advokat, når der skønnes at være et behov for det. Advokatbeskikkelse kan både ske i forbindelse med behandling af en konkursbegæring og senere under konkursboets behandling.

Kreditorernes krav mod skyldner

De kreditorer, der mener at have et krav mod skyldner, skal sende et brev til kurator senest 4 uger efter konkursen har været anmeldt i Statstidende. Her skal de opgøre kravet mod skyldner.

Kurator tager herefter stilling til de krav, der er indgivet på et møde. Dette sker ved det, man kalder en fordringsprøvelse. De krav, der er indgivet, og som kurator er enige i, listes op i en såkaldt gældbog.

Regnskab og udlodning til kreditorerne

Når konkursboet kan afsluttes, udarbejder kurator et regnskab. Hvis der kun er penge til at betale boomkostninger og kuratorens salær, skal der kun laves det, der hedder et §143 regnskab. Her er der ikke nogle penge til kreditorerne.

Hvis der derimod er flere aktiver i boet, skal der også laves det, der hedder et udlodningsregnskab. Det vil sige, at man fordeler resten af pengene mellem kreditorerne.

Man afslutter en konkurs ved at indkalde til en skiftesamling i skifteretten, som er et afsluttende møde, hvor regnskaberne fremlægges.