Når en person eller virksomhed skal erklæres konkurs, skal der indgives en konkursbegæring til skifteretten.

Hvis skyldneren driver virksomhed, indleveres en konkursbegæring til skifteretten, der hvor virksomheden har adresse. Hvis en privatperson erklæres konkurs, er det hos den skifteret, hvor skyldneren har privat adresse.

Indhold i konkursbegæring

En konkursbegæring skal altid være skriftlig og indeholde navn og adresse både på skyldner og kreditorer.

En konkursbegæring fra skyldneren selv kaldes en egenbegæring. Til denne skal vedlægges følgende:

  • En aktivliste, hvor der redegøres for alle aktiver og passiver, det vil sige alle værdier og al gæld
  • En liste over alle kreditorerne
  • Hvis skyldneren er et selskab, en forening eller lignende, vedlægges en tegningsudskrift, som viser at underskriverne kan handle på selskabets vegne. Denne må højst være 3 mdr. gammel

Når en kreditor indgiver en konkursbegæring, kaldes det en fordringshaverbegæring, og der skal vedlægges:

  • En redegørelse for kravet mod skyldner, evt. bilag som dokumentation for kravet
  • Begæringen skal indgives i to eksemplarer. Det ene eksemplar sørger skifteretten for, at skyldner får personligt.

Omkostninger ved en konkurs

Omkostningerne i forbindelse med en konkurs betales af de aktiver, skyldneren har. Hvis skyldneren ikke har nogle aktiver, der kan inddække disse omkostninger, betales de af den, der har indgivet konkursbegæringen. Der skal derfor stilles en garanti på 30.000 kr. fra den, der indgiver en konkursbegæring.

Kravet om, at man skal stille sikkerhed for betaling af omkostningerne, er også grunden til, at kreditorer sjældent erklærer en person konkurs. Der er som regel ikke er aktiver nok til at dække omkostningerne og kreditorerne får derfor ikke noget ud af det.

Møde i skifteretten efter indgivelse af konkursbegæring

Der indkaldes til et møde i skifteretten, hurtigt efter de har modtaget konkursbegæringen, hvilket er højst 2 uger efter skifteretten har modtaget begæringen. På mødet bestemmer skifteretten, om skyldneren skal erklæres konkurs.

Både kreditor og skyldner har pligt til at møde op i skifteretten. Hvis den kreditor, der har indsendt begæringen ikke møder op, bortfalder konkursbegæringen. Hvis skyldneren ikke møder op, kan skifteretten bestemme, at denne skal hentes til mødet af politiet. Alternativt kan de starte konkursen, uden at skyldner er til stede.