Hvis man ikke betaler sine regninger, er loven i Danmark skruet sådan sammen, at man kan erklæres konkurs. Det vil sige, at man tvinges til at aflevere sine værdier, således at de kan sælges. Derigennem kan ens kreditorer få de penge, der skyldes.

Både en fysisk person og en juridisk person kan erklæres konkurs. En juridisk person dækker over f.eks. aktie- og anpartsselskaber, foreninger og fonde.

Forskel på personlig og selskabs konkurs

Er det dig selv, der går konkurs, hæfter du for den gæld, der måtte være efter konkursen. Den bliver ikke slettet, som mange fejlagtigt tror. Det vil kræve en gældssanering eller en akkordordning. Er det derimod dit selskab, forsvinder gælden, da selskabet lukker ned efter konkursens afslutning.

Hvad er formålet med en konkurs?

Grundlaget for at blive erklæret konkurs er, at man (skyldneren) er insolvent. At være insolvent vil sige, at man ikke kan betale sine kreditorer. Hvis man som skyldner ikke betaler sine kreditorer, kan disse erklære en konkurs i håb om, at der er aktiver og derved en formue, de kan få deres penge ud af. En person kan også selv erklære sig konkurs.

Konkurs har til formål at realisere alle de aktiver, skyldner har, så værdien kan uddeles til de kreditorer, der har penge til gode.

Har du som skyldner ingen aktiver eller kun værdier i ganske beskedent omfang, vil en konkurs ikke opfylde sit primære formål.

Du mister råderet over dine ejendele

Ved konkursens start overgår alle de aktiver, skyldneren har, til et konkursbo. Det er herefter en bobestyrer, også kaldet kurator (en advokat der er udnævnt af skifteretten), der skal passe på aktiverne. Dette sker frem til afklaringen af, hvilke kreditorer, der skal have hvor meget.

Herved undgås, at de enkelte kreditorer konkurrerer om at komme først til de enkelte aktiver. Skyldneren har ingen råderet over hverken bil, hus, bankkonti mv., så længe konkursen er i gang.

Hvad indgår i et konkursbo?

Skyldnerens samlede aktiver indgår i konkursboet. Aktiver, som er solgt, givet væk eller overdraget til andre i perioden op til konkursen, vil også kunne inddrages. For fysiske personer gælder dog en regel om, at aktiver, der er nødvendige for at opretholde det beskedne hjem, ikke må tages.

Hvis skyldneren har solgt aktiver eller på usædvanlig måde betalt gæld, kan en konkurs også have det formål at skaffe aktiver tilbage, så de kan fordeles blandt alle kreditorer.

Resume af Konkurs – Hvad er det?:

  • Både en person, virksomheder, fonde og foreninger kan erklæres konkurs
  • Formålet er at inddrage skyldnerens formue, så kreditorerne kan få deres penge 
  • Skyldneren mister råderetten over alle sine aktiver, hus, bil, bankkonti mm.
  • Kuratoren må inddrage alt bortset fra det nødvendige for at oprette et beskedent hjem